2018 yılı kesin hesap cetveli

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

08.05.2019

Karar Numarası

10

Kararın Özü

2018 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveli

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Özlem YAĞMUR      Salih TAŞLIOĞLU      Cevat DURAK      Cemalettin CANLI      Güllü BİŞKİN      Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Şükrü AYTAR

 

 

 

 


 
    GİDER BÜTÇE KESİN HESABI:
01-Personel Giderleri                                621.882,14-TL.
02-Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pim.Öd.             84.668,61-TL.
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      492.782,37-TL.
04-Faiz Giderleri                                    257.396,22-TL.
05-Cari Transfer Harcamaları                          49.889,89-TL.
06- Sermaye Giderleri                               6.197.474,43-TL.
                               7.704.093,66-TL.Toplam olarak 2018 Mali Yılı Bütçe
giderleri olarak harcandığı geriye kalan 503.333,34-TL.nın ise  Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesine göre ve 14.02.2019 tarih ve 1
sayılı Belediye Encümen Kararı ile İmha edildiği.
GELİR BÜTÇE KESİN HESABI:
01- Vergi Gelirleri olarak                              40.251,38-TL.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                      89.957,22-TL.
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz.G.                1.152.125,21-TL.
05- Diğer Gelirler                                    2.030.263,11-TL.
06- Sermaye Gelirleri                                         0,00-TL.
09- Red ve İadeler(-)                                         0,00-TL.     
                               3.312.596,92-TL.Toplam olarak 2018 yılı net gelir
tahsilatı yapıldığı ve 45.058,73-TL.ise 2019 yılına tahakkuk artığı olarak
devredildiği,2018 yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin İncelenmesi sonunda görülmüş
olup maddeler üzerinde görüşler alınarak 2018 yılı kesin hesap cetvellerinin
onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI
Tuncer UZUNOĞLU
Belediye Başkanı

 

Katip Üye         Katip Üye  
Özlem YAĞMUR      Güllü BİŞKİN

 

 

                           

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama