2018 YILI Bütçe kesin hesabı

 

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN KARARI

 

 

 

Karar Tarihi

21.03.2019

Karar Numarası

2

Kararın Özü

2018 Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Encümenini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK

 

 

 

 

 

Belediye Başkanlığının 18.03.2018 tarih ve 82082953-843-3 sayılı havaleli yazısı
ekinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Belediye Encümenince
görüşülmek üzere sunulan 2018 Mali yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin incelenmesi
sonunda;
GİDER BÜTÇE KESİN HESABI:

01-Personel Giderleri                      621.882,14-TL.
02-Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pim.Öd.   84.668,61-TL.
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri            492.782,37-TL.
04-Faiz Giderleri                          257.396,22-TL.
05-Cari Transfer Harcamaları                49.889,89-TL.
06- Sermaye Giderleri                    6.197.474,43-TL.
                               7.704.093,66-TL.Toplam olarak 2018 Mali Yılı Bütçe
giderleri olarak harcandığı geriye kalan 503.333,34-TL.nın ise  Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesine göre ve 14.02.2019 tarih ve 1
sayılı Belediye Encümen Kararı ile İmha edildiği.
GELİR BÜTÇE KESİN HESABI:
01- Vergi Gelirleri olarak                 40.251,38-TL.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         89.957,22-TL.
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz.G.  1.152.125,21-TL.
05- Diğer Gelirler                      2.030.263,11-TL.
06- Sermaye Gelirleri                           0,00-TL.
09- Red ve İadeler(-)                           0,00-TL.        
                               3.312.596,92-TL.Toplam olarak 2018 yılı net gelir
tahsilatı yapıldığı ve 45.058,73-TL.ise 2019 yılına tahakkuk artığı olarak
devredildiği,2018 yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerin İncelenmesi sonunda görülmüş
olup yukarıya rapor halinde çıkarılmıştır.Söz konusu cetveller ekleri ile
birlikte Belediye Meclisince Karara bağlanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğini 40 .cı maddesine göre Belediye Meclisine sunulmasına
Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Ahmet GAYRETLİ      Şemsettin KARA      Burhanettin UZUN      Mustafa DURAK
Belediye Başkan      ÜYE                 ÜYE                 Mali Hiz.Md.          Yazı İşleri 


                         

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Meclis/Encümen Kararları

Arama