2019 yılı Kesin hesap cetveli

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

03.06.2020

Karar Numarası

9

Kararın Özü

2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Dursun YILDIZ      Salih TAŞLIOĞLU      Cemalettin CANLI      Cevat DURAK      Şükü AYTAR      Özlem YAĞMUR      M.Ali ATEŞ      Yüksel BÜLBÜL

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi 03.06.2020 tarihinde gündem konularını görüşmek üzere
toplandı. Yapılan  toplantıda üyelerin hazır oldukları görüldü.Gündemin 9.ncu
oturumunda Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünce Mahalli İdareler Bütçce ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40 maddesine göre hazırlanarak 02.04.2020 tarih ve
82082953-110.04-E.61 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 maddesine
göre Belediye Encümenince sunulan 2019 yılı Bütçe Kesin hesap cetvellerin ve
Belediye Encümen raporlarının incelenmesi sonucunda.
2019 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI :

01 Personel Gideri  673.507,34-TL.
02 Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri  100.837,75- TL.
03 Mal ve Hizmet alımları Giderleri  718.294,41- TL.
04 Faiz Giderleri  475.170,89-TL.
05 Cari Transfer Harcamaları 85.931,21- TL
06 Sermaye Giderleri1.387.553,01- TL
TOPLAM   2.441.294,61- TL Bütçe gideri olarak harcandığı geriye kalan
789.305,39-TL.nın ise Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu
maddesi gereğince  23.01.2020 tarih ve 3 sayılı Belediye Encümen  karar ile imha
edildiği;
2019 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI :

01 Vergi Gelirleri olarak 37.901,85- TL
03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  85.756,01-TL
04 Alınan bağışlar ve Yardımlar ile özel fonlar   862.324,64- TL
05 Diğer Gelirler 2.176.220,43- TL
06 Sermaye Gelirleri    0,00-TL.
09 Red ve İadeler (-) 0,00-TL.
TOPLAM  3.162.202,93- TL toplam 2019 Mali Yılı net gelir tahsilatı yapıldığı ve
43.626,06- TL ise 2021 Mali yılına gelir tahakkuk artığı olarak aktarıldığı
yapılan incelemelerden anlaşılmış olup toplantıya katılan meclis üyelerinin oy
birliği ile kabul edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesi gereğince
onaylanmasına karar verilmiştir.

 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama