Meclis Kararları

Toplantıya katılanlar

 

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler : Cemalettin CANLI,Sadık BAYKARA,Dursun YILDIZ,Dursun EZGİN,Salih CANİK,Ahmet GAYRETLİ

                M.Ali ATEŞ,Semsettin KARA,Rasim UYAR

 

 

                Gündemin ikinci konusu görüşmelerinde  Belediyemizde görev yapan Kamu görevlilerine sosyal denge  Tazminatı ödenmesine,ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili Memur sendikası  (Bem Bir Sen) ile görüşme yapmasına  ve sözleşme metni  imzalaması için  Belediye Başkanı  Tuncer UZUNOĞLU’na  Anayasa Uluslar arası sözleşmeler  ve 4688 Sayılı Kanunun ilgili Maddeleri gereğince yetki  verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

Tuncer UZUNOĞLU                                       Cemalettin CANLI                           Ahmet GAYRETLİ

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

Toplantı Tarihi   : 06.12.2017

Karar No              : 2017/23-24-25-26

 

Toplantıya katılanlar

Başkan : Tuncer UZUNOĞLU

Üyeler  : Dursun YILDI, Sadık BAYKARA,Dursun EZGİN, Cemalettin CANLI, Salih CANİK,

                Ahmet GAYRETLİ,Rasim UYAR, Semsettin KARA

 

Katılmayan Üye ; M.Ali ATEŞ

 

                Yazıcık Belediye Meclisi Gündeminde yazılı konuları görüşmek üzere Yazıcık Belediye Meclis salonunda  belirtilen gün ve saatte toplandı. Yapılan yoklamada  Meclis Üyesi M.Ali ATEŞ’İN  mazeretsiz  toplantıya katılmadığı görüldü. Toplantıya üye sayısının yeterli  olması nedeniyle  gündem maddelerine geçildi.

                Gündemin birici maddesinde  Vergiler  ve Harçlar tarifesinin belirlenmesinde  Maddeler teker teker okunarak ekli  listedeki gibi tarifelerin kabulüne karar verildi.

                Gündemin ikinci maddesinde  Şehir plancısı  tarafından hazırlanan 117 ada 15 ve 20 parselde  yapılan İmar planı değişikliği incelendi. Yapılan  değişikliklerin  gerekçeli  raporlar doğrultusunda  yapıldığı  görülerek katılanların oy birliği ile kabülüne karar verildi.  3194 sayılı İmar Kanunun  8 maddesi  (b)  fıkrasına  göre askıya çıkarılmasına, ilan edilmesine , ayrıca  taraflara tebligat çıkarılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin üçüncü maddesinde  Şendoğan  AYRIK’a ait  dilekçe ve eki  incelendi. Şehir plancısı tarafından  hazırlanan 105 ada 14 ve 12 parselle ilgili  değişikliklerin  gerekçeli raporları hazırlandığı görüldü. İncelendi. Değişikliklerin  katılanların  oy birliği ile kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun  8 Maddesinin (b)  fıkrasına göre  askıya çıkarılmasına, ilan edilmesine  ayrıca 12 parselde  yapılan değişiklik nedeniyle  parsel sahiplerine  tebligat yapılarak  bilgi verilmesine  katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin dördüncü maddesinde  Mülkiyeti  Belediyemiz ait olan   Kültür Mahallesi Uzunlu  mevkiinde olan  136 ada 8 parseldeki  309.M2. lik yerin  Mahalle Muhtarı ve azaların 30.11.2017 tarihli dilekçelerinde belirtikleri  amaç doğrultusunda  tahsisi  istendiği  meclis de görüşülmüş olup  dilekçede belirtilen  Kültür ve Cem evi  yapmak üzereYazıcık Kasabası Kültür Mahalle  Muhtarlığına tahsisine katılanların oy birliği ile karar verildi.

                Gündemin tümü üyeler tarafından okunarak başka söz isteyen olmadığından Toplantı sona erdi.06.12.2017

 

 

Tuncer UZUNUĞLU                                       Cemalettin CANLI                           Ahmet GAYRETLİ

Belediye Başkanı                                            Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

1-Encümen kararı örnek

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

02.05.2018

Karar Numarası

9

Kararın Özü

2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Cemalettin CANLI      Dursun EZGİN      Salih CANİK      Şemsettin KARA      Ahmet GAYRETLİ      Mehmet Ali ATEŞ

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi 02.05.2018 tarihinde gündem konularını görüşmek üzere
toplandı. Yapılan  toplantıda üyelerin hazır oldukları görüldü.Gündemin 1.nci
oturumunda Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünce Mahalli İdareler Bütçce ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40 maddesine göre hazırlanarak 12.03.2018 tarih ve
82082953-841-59 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 maddesine göre
Belediye Encümenince sunulan 2017 yılı Bütçe Kesin hesap cetvellerin ve Belediye
Encümen raporlarının incelenmesi sonucunda.

1- 2017 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI :

01 Personel Gideri  420.895,53-TL.
02 Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri  71.278,09- TL.
03 Mal ve Hizmet alımları Giderleri  378.976,38- TL.
04 Faiz Giderleri  0,00-TL.
05 Cari Transfer Harcamaları 159.061,18- TL
06 Sermaye Giderleri1.102.451,23- TL
TOPLAM   2.132.662,41- TL Bütçe gideri olarak harcandığı kalan
4.804,484,49-TL.nın ise 4.000.000,00-TL.Sermaye giderleri olarak2018 yılına
devrolduğu,804.484,59-TL.ise Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesi gerğince
14.02.2018 tarih ve 4 sayılı karar ile imha edildiği;

2- 2017 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI :

01 Vergi Gelirleri olarak 45.922,55- TL
03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  79.427.85-TL
04 Alınan bağışlar ve Yardımlar ile özel fonlar   589.192,64- TL
05 Diğer Gelirler 1.578.639,05- TL
TOPLAM  2.293.182,09- TL toplam 2017 Mali Yılı net gelir yapıldığı 23.837,76- TL
ise 2018 Mali yılına gelir tahakkuk artığı olarak aktarıldığı yapılan
incelemelerden anlaşılmış olup toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği
ile kabul edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesi gereğince
onaylanmasına karar verilmiştir.


 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Arama