2017 yılı Bütçe Kesin Hesaplar

YAZICIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi

02.05.2018

Karar Numarası

9

Kararın Özü

2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri

Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı

 

 

Tuncer UZUNOĞLU      Rasim UYAR      Dursun YILDIZ      Cemalettin CANLI      Dursun EZGİN      Salih CANİK      Şemsettin KARA      Ahmet GAYRETLİ      Mehmet Ali ATEŞ

 

 

 

 

Yazıcık Belediye Meclisi 02.05.2018 tarihinde gündem konularını görüşmek üzere
toplandı. Yapılan  toplantıda üyelerin hazır oldukları görüldü.Gündemin 1.nci
oturumunda Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünce Mahalli İdareler Bütçce ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 40 maddesine göre hazırlanarak 12.03.2018 tarih ve
82082953-841-59 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 maddesine göre
Belediye Encümenince sunulan 2017 yılı Bütçe Kesin hesap cetvellerin ve Belediye
Encümen raporlarının incelenmesi sonucunda.

1- 2017 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI :

01 Personel Gideri  420.895,53-TL.
02 Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri  71.278,09- TL.
03 Mal ve Hizmet alımları Giderleri  378.976,38- TL.
04 Faiz Giderleri  0,00-TL.
05 Cari Transfer Harcamaları 159.061,18- TL
06 Sermaye Giderleri1.102.451,23- TL
TOPLAM   2.132.662,41- TL Bütçe gideri olarak harcandığı kalan
4.804,484,49-TL.nın ise 4.000.000,00-TL.Sermaye giderleri olarak2018 yılına
devrolduğu,804.484,59-TL.ise Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 39.cu maddesi gerğince
14.02.2018 tarih ve 4 sayılı karar ile imha edildiği;

2- 2017 YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI :

01 Vergi Gelirleri olarak 45.922,55- TL
03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri  79.427.85-TL
04 Alınan bağışlar ve Yardımlar ile özel fonlar   589.192,64- TL
05 Diğer Gelirler 1.578.639,05- TL
TOPLAM  2.293.182,09- TL toplam 2017 Mali Yılı net gelir yapıldığı 23.837,76- TL
ise 2018 Mali yılına gelir tahakkuk artığı olarak aktarıldığı yapılan
incelemelerden anlaşılmış olup toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği
ile kabul edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 Maddesi gereğince
onaylanmasına karar verilmiştir.


 

Yazıcık Belediyesi

 Kasabamızın yaklaşık olarak 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli kaynaklara göre ilk adının ?Giranköy ?olduğu sanılmakta olup daha sonra Geyran olan adı 1960 yılında Yazıcık olarak değiştirilmiştir.

Haberler

Arama